తెలంగాణ సామాజిక సాంస్కృతిక చరిత్ర BITS for All exams

తెలంగాణ సామాజిక సాంస్కృతిక చరిత్ర BITS for All exams

TSPSC Group 2 Telugu History of Telangana
Detail Information
Description
    1857 తిరుగుబాటు, చందా రైల్వే ఆందోళన, 1885 జాతీయ కంగ్రెసు ఆవిర్భావానంతరం, ఆరయ సమాజం, సేదేశీ ఉద్యమం, ఖిలాఫత్ ఉద్యమం
Summary
Category - TSPSC
Subcategory - Group 2
Language - Telugu
Subject - History of Telangana
Posted by - VYOMASM
Posted on - 04 Nov, 2020
Categories & Ages
1383 views
0 Reviews

0.0

Similar Resources View All Similar Resources

Indian economy - National Income - Per Capita Income

vyomagroups

TSPSC Group 2 History of Telangana

Posted on: February 08, 2021

Art & Culture - Important Festivals in India

vyomagroups

TSPSC Group 2 History of Telangana

Posted on: February 08, 2021

Constitution of Indian - Fundamental Duties

vyomagroups

TSPSC Group 2 History of Telangana

Posted on: February 08, 2021

Constitution of Indian - Major Amendments

vyomagroups

TSPSC Group 2 History of Telangana

Posted on: February 08, 2021

Constitution of Indian - Judgements

vyomagroups

TSPSC Group 2 History of Telangana

Posted on: February 08, 2021